منع از تفسیر قرآن

چرا معاویه از تفسیر قرآن جلوگیری می کرد؟

یکی از کارهای معاویه مقابه با تفسیر قرآن بود. محو ظاهرى الفاظ قرآن در جامعه اسلامى براى معاویه ممکن نبود، ولى از آن جا که وجود قرآن با تفسیر صحیح و فهم درست آیات آن، مانع خودکامگى هاى او بود، از دانشمندان امّت اسلامى مى خواهد از تفسیر و تأویل صحیح آن بپرهیزند. ماجراى گفتگوى معاویه با ابن عبّاس در این زمینه شنیدنى است:

موضوع: