عبودیت

نقش دعا در تحکیم بیان عبودیت چیست؟

موضوع: