عالم برزخ

من تقریبا تمام روایاتی را که خوانده ام، پیرامون عمل دنیوی برای آخرت بوده، یعنی: «دنیا مزرعه آخرت است» بفرمایید؛ هدف خداوند از خلق برزخ چه بوده است!؟

در پاسخ، نکاتی را در باره فلسفه و ضرورت وجودی عالم برزخ بیان می کنیم:

موضوع: 

آیا آیات قرآن، حیات برزخی را تأیید می کنند؟ برخی می گویند در قرآن اثری از حیات برزخی نیست و حیات برزخی و عالم قبر، منشأ قرآنی ندارد.

برزخ در لغت به معنای واسطه و حائل میان دو چیز است(1)، اما در اصطلاح، منظور از برزخ، جهانى است که میان دنیا و عالم آخرت قرار دارد؛ یعنى هنگامى که روح از بدن جدا مى شود، پیش از آن که بار دیگر در قیامت به بدن اصلى باز گردد، در عالمى که میان این دو عالم است و برزخ نامیده مى شود قرار خواهد داشت. دلیل عمده بر اثبات برزخ، دلایل نقلى و آیات و روایات است.