عارف

آیا کسانی که از خارج از مسیر اسلام و با ریاضت و سختی روح خویش را تقویت می کنند و کارهای خارق العاده انجام می دهند مورد تایید هستند؟ و فرق اینان با عارفان در چیست؟

ریاضت، مفهومی است که در ادبیات آیات و روایات نیز شواهدی برای آن وجود دارد و در سیره عرفا و علمای راستین نیز وجود دارد. اما ریاضتی مورد تایید دین است که در چارچوب قوانین شرع و قواعد عقل باشد. بنابراین ریاضت فردی که از جاده اسلام خارج شده نه در هدف و نه در روش مورد تایید نیست. میان عارف و مرتاض تفاوت های زیادی وجود دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

موضوع: 

عرفان چیست؟ و عارف واقعی کیست؟ آیا هر کسی می تواند عارف شود؟

موضوع: 

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین عارف و عالم وجود دارد؟

موضوع: