طریقت

لطفا طریقت و شریعت رو تعریف می کنید؟ و سپس فرق بین اونها رو هم میگید؟

در رابطه با تعريف شريعت و طريقت عرفا تعاريف متفاوتي ارائه فرموده اند كه شالوده و ماحصل تعاريف اين است كه « شريعت مراعات ظاهر احكام را مي گويند و طريقت مراعات باطن احكام را » يعني شريعت راهي است كه انسان را به طريقت و حقيقت رهنمون مي سازد . فلذا وجه نام گذاري شريعه فرات همين است چون شريعه راهي است كه به طريقت ( فرات ) متصل مي شود . فلذا لازمه رسيدن به طريقت ، عبور از شريعت است و شريعت چيزي جز عمل نمودن به دستورات دين نيست . برخي تعاريف بزرگان را جهت اطلاع عرض مي كنم:

موضوع: