سادات

آیا حضرت ابوالفضل(علیه السلام) و فرزندان ایشان هم سادات هستند؟

موضوع: 

آیا سیدنام هایی هم هستند که آل یس (صلی الله علیه و آله) نباشند؟ و هر کس پیشوند سید بودن از طرف پدر را دارد، از آل یس (صلی الله علیه و آله) است؟