زکات

آیا زکات فطریه نوعی صدقه هست؟ مگر زکات می تواند صدقه باشد؟

موضوع: