رجعت

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند و چه امتیازات و ویژگی هایی داشتند و چرا در قرآن به تعداد آن ها تصریح نشده است؟

موضوع: 

قـرآن كـريـم كدام بازگشت به دنيا را نفى مى كند ؟ و آيا نفى اين بازگشت، منافاتى با اعتقاد به رجعت دارد ؟ چرا ؟

براي پاسخ به پرسش حضرت عالي لازم است نكاتي را به عرض برسانم : انسان موجودي است مرکب از بدن و نفس(روح). و تا انسان در عالم مادّه است بين بدن مادّي او و نفسش اتحاد برقرار است و به واسطه ی همين اتّحاد وجودي، نفس به واسطه بدن و در اثر حرکت جوهري آن و در اثر اعمال اختياري خودِ نفس که از طريق بدن انجام مي دهد، رشد مي کند و مرگ يعني قطع شدن ارتباط بين بدن مادي و نفس .

آيا اعتقاد به رجعت برگرفته از يهود است ؟

یکی از نسبتها ناروائی که دشمنان اسلام به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می دادند کذاب است، کذاب به معنای دروغگو نیست، بلکه به معنای بسیار دروغگو می باشد، آنها چنین تبلیغ می کنند که حضرت محمد خود را به دروغ پیامبر دانسته و برای اثبات حقانیت علمی تاریخی کتاب خود آموزه های تورات را فرا گرفته و به نام خود و در قالب قرآن به خورد مسلمانان می دهد.

موضوع: