ذو قار

ذی قار کجاست؟ چه اطلاعاتی تاریخی از این مکان در دست است؟

قار (ذو قار)، قار و قير (هر دو) به معناى قطران يا ماده سياه رنگى هستند كه كشتى‏ ها را با آن ها اندود مى‏ كنند. يكى ديگر از معانى «قار» درخت مرّ است. «ذو قار» آبى بوده در نزديكى كوفه كه به "بكر بن وائل" تعلق داشته است. جنگ‏ مشهور ذى قار در همين محل ميان بكر بن وائل و ايرانيان به وقوع پيوست.

موضوع: