خودشناسی

پرسش:
فضائل و ثمرات معرفت نفس را بيان نماييد.

موضوع: