حق گوش

لطفا در مورد حق النفس توضیحاتی بفرمایید.

در آموزه های دینی از سه حق که «حق الله»، «حق الناس» و «حق النفس» باشد، نام برده شده است. ما نسبت به خالق يك مسئوليتی داريم و نسبت به مردم يك مسئوليتی، همچنين نسبت به خود نيز مسئوليت داريم.

موضوع: