حقایق شهودی

منظور ازعجز عقل در ادراک حقایق شهودی چیست؟

پاسخ به این پرسش، در قالب چند نقل قول از عارفان نامدار ارائه می شود:

موضوع: