حضرت صالح

چرا شتر حضرت صالح معجزه بود؟ و اینکه این شتر چگونه در دل کوه جای گرفته بود؟

در پاسخ نکاتی را تقدیم می کنیم:

اولاً این معجزه نیز نظیر دیگر معجزات الهی یک اتفاق و امر طبیعی و عادی نبوده که عقل بتواند از لحاظ مادی و نگاه طبیعی و حسی برایش علتی بیابد، یا توسط بشر عادی تکرارپذیر باشد بلکه معجزه، تعریف و ویژگی های خاص خودش را دارد چنانکه در تعریف آن گفته شده: "معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى با ادعا مطابقت داشته باشد".(1) و معمولاً به دست پیامبر یا امام برای تأیید منصب نبوت و یا امامت و اثبات حقی الهی رخ می‌ دهد.

موضوع: 

چرا قوم حضرت صالح علیه السلام، ناقه ی او را که انتخاب خودشان بود کشتند؟!

ناقه صالح داراى ويژگى هايى بود كه هر كدام مى توانست قلوب مردم را جذب كند و باعث ايمان آنان به حضرت صالح شود، از اين رو مخالفان سعى داشتند اين معجزه را نابود كنند. آن ناقه معجزه اى عجيب و حيوانى شگفت انگيز بود.

موضوع: