حضرت داوود

ناتان چگونه پیامبری بود و چه نسبتی با حضرت داوود (علیه السلام) داشت؟

موضوع: