الرحمن/17

در سوره الرحمن آیه ۱۷، منظور از دو مشرق و دو مغرب چیست؟