اصحاب کهف

اصحاب کهف در زمان کدام پیامبر بودند و چه امتیازات و ویژگی هایی داشتند و چرا در قرآن به تعداد آن ها تصریح نشده است؟

موضوع: 

در روایات اسلامی نحوه خوابیدن، تعریف شده که رو به قبله و کف دست راست زیر سر قرار گیرد.
قطعا کسانی هستند که با دیدن اصحاب کهف، ایمان می آورند و در قرآن، آیه ۱۷ سوره کهف، نحوه خوابیدن و تکان خوردن آن ها برای عدم پوسیدگی و... فرموده شده.
لطفا نحوه خوابیدن اصحاب کهف چگونه است که وقتی خورشید طلوع می کند، موقعیت غار را قصد معارفه دارد یا موقعیت اصحاب کهف را؟!