ابوسفیان

واکنش ابوسفیان در باره به خلافت رسیدن عثمان چه بود؟

موضوع: