ابوبصیر

image: 
ابو بصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی که بود؟

ابو بصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی که بود؟

در منابع رجالی حدیثی چند ابوبصیر داریم، که عبارتند از یحیی بن ابی القاسم اسدی، لیث بن بختری مرادی، یوسف بن حارث ابو بصیر ثقفی و عبدالله بن محمد اسدی کوفی(1) عبدالله بن محمد اسدی را از اصحاب امام باقر (علیه السلام) دانسته اند که از این امام همان روایت کرده است(2)، اما از نظر رجالی او را ضعیف دانسته اند.(3) در عنوان «ابو بصير عبد اللَّه‏ بن‏ محمّد اسدى» خبرى آمده كه در آن، ابو بصير در مورد مسئله ‏اى در قرآن از امام صادق (عليه السلام) سؤال كرده و در ذيل آن، امام (عليه السلام) وى را با كنيه «ابو محمّد» خطاب نموده است. برخى، مراد از «ابو بصير» را در اين خبر، «ليث مرادى» يا «يحيى بن قاسم اسدى» دانسته ‏اند و آن را «عبد اللَّه بن محمّد اسدى» ندانسته ‏اند؛ زيرا امام صادق (عليه السلام) ابو بصيرِ در خبر مذكور را با عنوان «ابو محمّد» خطاب نموده است و از سوى ديگر، روايت نمودن عبد اللَّه بن محمّد اسدى از امام صادق (عليه السلام)، ثابت نيست؛ چرا كه درك ايشان از جانب وى و ملاقات وى با ايشان، مورد ترديد است.(4)

پی نوشت ها:

1. کشی، محمد، معرفه الرجال، اختیار طوسی، ج1، ص174؛ طوسی، محمد بن حسن، رجال، ج1، ص129.

2. برقی، رجال، ج1، ص393، خوانساری، مهدی موسوی، رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير، ج1، ص279.

3. همان، ج1، 289. 4. آیه الله خویی، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، بی تا، بی نا، 1413ق، چاپ پنجم، ج11، ص321 .

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: