تاریخ خلفاء، حکمای اموی و عباسی

image: 
زمان و مکان تولد خلفای راشدین تا حاکمان اموی و عباسی چیست؟

زمان و مکان تولد خلفای راشدین تا حاکمان اموی و عباسی چیست؟

"ابوبکر" دو سال چند ماه بعد از "عام الفیل" در مکه متولد شد(1) و در سن 63 سالگی در سال 13ق درگذشت.(2) "عمر" در سال 13 عام الفیل در "مکه" متولد شد(3) و در سن 63 سالگی در سال 23ق به قتل رسید.(4) "عثمان" در سال هفتم عام الفیل در مکه متولد(5) و در سال 35 ق در سن 82 سالگی در مدینه کشته شد.(6) حضرت علی (علیه السلام) در سال 30 عام الفیل در کعبه متولد شد(7) و در سال 40 ق در سن 63 سالگی در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید.(8) امام حسن (علیه السلام) به مدت 6 یا 9 ماه خلیفه بود(9) ایشان در سال 3 ق در مدینه متولد شدند(10) و در سن 48 سالگی در سال 50 ق به شهادت رسیدند.(11) "معاویه" وی 7 یا 13 سال قبل از "بعثت" در مکه متولد (12) و در سال 60 ق در سن بیش از 80 سالگی به درک واصل شد.(13) "یزید" در سال 25 در مکه متولد (14) و در سال 64ق در سن 39 سالگی به درک واصل شد.(15) "معاویه بن یزید" در سال 64 پس از مرگ پدرش به حکوت رسید ولی بیش از چهل روز حکومت نکرد و کناره گیری نمود وی در همان سال از دنیا رفت.(16) سن وی را از 18 تا 19 و 20 سالگی گفتند.(17) "مروان بن حکم" متولد سال دوم هجری در مکه است.(18) وی به مدت 9 یا 10 ماه حکومت کرد و در سال 65 ق در سن 64 سالگی مسموم شد.(19) عبدالملک بن مروان سال 26ق در مدینه متولد شد.(20) مرگ وی سال 86ق در دمشق رخ داد.(21) "ولید بن عبدالملک" متولد سال 52 در مدینه است.(22) او در سال 96 ق در اطراف دمشق به نام «دیر مران» درگذشت.(23) "سلیمان بن عبدالملک" سال 59ق در دمشق به دنیا امد و در سال 99 ق درگذشت.(24) "عمر بن عبدالعزیز" در سال 61یا 62 ق در مدینه متولد شد.(25) وی در سن 39 سالگی و در سال 101ق در منطقه "حمص سوریه" درگذشت.(26) "یزید بن عبدالملک" سال 72ق در دمشق متولد شد.(27) و در سال 105 ق در اطراف دمشق درگذشت.(28) "هشام بن عبدالملک" متولد 72 ق در دمشق است. وی در سال 105ق درگذشت.(29) "ولید بن یزید بن عبدالملک" در دمشق به دنیا آمد. دربارۀ تاریخ تولد او اختلاف نظر وجود دارد ولی اکثر نابع تولد او را در ‌سال‌ 87 ق دانسته اند.(30) وی در سال 126 ق کشته شد.(31) "یزید بن ولید" در سال 70 ق متولد شد.(32) به مدت شش ماه در سال 126 حکومت کرد و در همان سال درگذشت.(33) "ابراهیم بن ولید" سال و مکان تولدش مشخص نیست ولی در سال 126ق بعد از برادرش به حکومت رسید و دو ماه حکومت کرد. وی در زمان روی کار آمدن عباسیان در سال 132 ق کشته شد.(34) "مروان بن محمد" (مروان حمار) سال و مکان تولدش مشخص نیست وی در سال 127ق به حکومت رسید و تا سال 132 به عنوان اخرین خلیفه اموی حکومت نمود تا اینکه به دست علویان و عباسیان کشته شد و طومار حکومت بنی امیه در سال 132 ق به هم پیچیده شد.(35) خلفای عباسی "سفاح" درسال 105ق در "حمیمه" واقع در "شراة" در منطقه "بلقاء" "شام" متولد شد.(36) و در سال 136 ق در شهر "انبار" درگذشت.(37) "منصور دوانقی" در شهر "حمیمه" در سال 95 ق متولد شد.(38) او در سال 158ق در راه مکه درگذشت.(39) "مهدی عباسی" در سال 126 ق در "حمیمه" به دنیا آمد.(40) ودر سال 169ق درگذشت.(41) "هادی عباسی" زمان تولد او مشخص نیست اما در سال 170ق در "بغداد" درگذشت.(42) "هارون عباسی" در سال 145ق در "شهر ری" متولد شد.(43) او در سال 193ق در "طوس خراسان" درگذشت.(44) "امین عباسی" در سال 170ق در "رصافه" متولد شد.(45) سال 198ق در "بغداد" کشته شد.(46) "مامون" متولد سال 170ق در "بغداد" است.(47) او در سال 218 ق در "طرسوس" درگذشت.(48) "معتصم عباسی" در سال 180ق متولد شد و در سال 228 ق درگذشت.(49) "واثق عباسی" در سال 186ق متولد شد(50) و در سال 232ق درگذشت.(51) "متوکل عباسی" در سال 206 ق در "فم الصلح" نزدیک "واسط عراق" متولد شد.(52) "منتصر عباسی" سال تولد وی مشخص نیست اما در سال 247ق درگذشت.(53) "معتز عباسی" تولدش مشخص نیست اما در سال 255ق کشته شد.(54) "معتمد عباسی" در سال 231ق متولد و در سال 279ق درگذشت.(55)

پی نوشت ها:

1. ابن اثیر جزری، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، بی‌نا، 1286ق، قاهره، ج 3 ص 223.

2. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی،‌ دار الصادر، 1379ق، بیروت، ج 2 ص 136-138.

3. ابن عبدالبر، الاستیعاب، دارالجیل،1412ق، بیروت، ج 2 ص 1144.

4. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 159-160.

5. استیعاب ، ج 3، ص 1037.

6. همان، ج 3، ص 1048.

7. مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی،1363ش، تهران، ج 2، ص 349.

8. شیخ مفید، الارشاد، موسسه آل البیت، بی تا، قم، ج 1، ص 9.

9. مروج الذهب، ج 2، ص 429.

10. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، 1401ق، بیروت، ج 1، ص 461.

11. الاستیعاب، ج 1، ص 389.

12. مبیّض، محمد سعید، موسوعة حیاة الصّحابة من کتب التراث، مکتبة الغزالی، بی تا، ادلب سوریه، ج 6، ص 3478.

13. دینوری، اخبار الطوال، چاپ عبدالمنعم عامر،1960 ق، قاهره، ص 172.

14. طقوش، دولت امویان، ترجمه حجت‌الله جودکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389ش، قم، ص 61.

15. بلاذری، انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، دار الفکر، 1417ق، بیروت، ج 5، ص 354.

16. مروج الذهب، ج 2، ص 73.

17. بلاذری، انساب الاشراف، ج 5، ص 356.

18. زرکلی، خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، 1989م، بیروت، ج 7، ص 207.

19. استیعاب، ج 3، ص 1369

20. ابن حزم، علی بن احمد، جمهرة أنساب العرب، تحقیق لجنة من العلماء، ‌دار الکتب العلمیة، بیروت،1403ق، ص 82-89.

21. انساب الاشراف، ج 7، ص 269.

22. خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق فواز، دارالکتب العلمیة، 1415ق، بیروت، ص 232.

23. طبری، تاریخ طبری، دارالتراث‏، 1387ق، بیروت، چاپ دوم، ج 6، ص 495

24. طبری، ج 5، ص 304.

25. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه ابو القاسم پاینده، اساطیر، تهران، چاپ پنجم، 1375ش، ج 9، ص 3807.

26. طبری، همان ج 9، ص 3967.

27. دینوری، ابن قتیبه؛ الامامه و السیاسه، ترجمه سید ناصر طباطبایى، ققنوس، 1380ش، تهران، ص332.

28. مروج الذهب، ج 2، ص 198.

29. بلاذری، ج 8، ص 367.

30. تاریخ طبری، دارالتراث، ج 6، ص 434.

31. مسعودی، ج 2، ص 212.

32. ابن‌عساکر؛ تاریخ مدینه دمشق، دارالفکر، 1415، بیروت، ج 74، ص 122.

33. مجمل التواریخ و القصص، تحقیق ملک الشعراء بهار، کلاله خاور، بی‌تا ، تهران، ص 311.

34. انساب الاشراف، ج 9، ص 318.

35. تاریخ طبری، ج 6، ص 298.

36. سهیل طقوش، دولت عباسیان، ترجمه، حجت الله جودکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش، قم، ص31.

37. همان، ص 39.

38. همان، ص 39.

39. زرکلی، الاعلام، ج 4، ص 117.

40. طقوش، ص 72.

41. همان، ص 84.

42. همان، ص 87.

43. همان، ص 88.

44. همان، ص 109.

45. همان، ص 124.

46. همان، ص131.

47. همان، ص 131.

48. همان، ص 160.

49. همان، ص 161.

50. همان، ص 178.

51. همان، ص 180.

52. خضری، سید احمدرضا، تاریخ خلافت عباسی: از آغاز تا پایان آل بویه، انتشارات سمت، 1384، تهران، چاپ پنجم، ص 107.

53. طقوش، ص 190.

54. همان، ص 191.

55. همان.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: