نوجوانان بهشتی

موضوع: 

آیا آیه 17 سوره واقعه ارتباطی با همجنس بازی دارد؟ منظور از «ولدان» در این آیه چیست و چرا باید به این شکل آورده شود؟

ابتدا به برخی آیات مرتبط اشاره می شود:
«وَ يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ»؛ و پيوسته بر گردشان نوجوانانى براى (خدمت) آنان گردش مى ‏كنند كه همچون مرواريدهاى درون صدفند!(1)
«يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ»؛ نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد آنان مى ‏گردند.(2)
«وَ يَطُوفُ‏ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً»؛ و بر گردشان (براى پذيرايى) نوجوانانى جاودانى مى ‏گردند كه هر گاه آنها را ببينى گمان مى ‏كنى مرواريد پراكنده ‏اند!(3)
بررسی لغوی:
«وَلِيد» به معناى خادم و كودک است و جمع آن «ولدان» می باشد.
مراد از «ولدان»، خدمتكاران بهشت ‏هستند و اطلاق «ولدان» روشن می كند كه همه تازه جوان هستند.(4)
«غلام»؛ جوانی كه تازه سبيلش روئيده.(5)
«الغُلَام»؛ كودک و جوانى كه صورتش، تازه موى و سبيل برآورده.(6)
«غلام» در لغت به معنای خدمتگزار و «غلمان» جمع غلام است.(7)
بیان تفسیری:
این آیه در مقام توصیف خدمتگزاران بهشتی است.
بهشتیان دارای چنان مقامی هستند که حتی خدمتگزاران آن ها، افراد معمولی نیستند و از نظر زیبایی همانند مرواریدهای درون صدف هستند.
بنابر این:
ظاهر این آیه آن است که پسران زیبای بهشتی فقط برای خدمتگزاری بهشتیان آفریده شده اند و صحبتی از لذت جنسی نیست.
نکته: در بهشت، همه چیز در اوج کمال است. چیزی که در دنیا به عنوان رذیله و زشتی محسوب می شود، هیچگاه در بهشت وجود ندارد.

_____________
(1) طور/ 24.
(2) واقعه/ 17.
(3) انسان/ 19.
(4) قرشی، قاموس قرآن، ج 7، ص 244.
(5) همان، ج ‏5، ص 119.
(6) راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 613.
(7) ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 440.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=59456&p=878362&viewfull=1#post87...