کسب فضائل اخلاقی

موضوع: 

برای کسب فضایل اخلاقی چه راهی وجود دارد؟

راه کسب فضائل اخلاقی را از بیان عارف و فیلسوف الهی، امام خمینی (رحمه الله علیه) پی می گیریم.
از دیدگاه امام خمینى (رحمه الله علیه) اولین قدم براى تهذیب نفس، تفکر است، و تفکر عبارت است از آن که انسان لااقل در هر شبانه روز مقدارى ـ حتى اگر کم باشد ـ فکر کند.(1)
می توان از این برنامه به یقظه یا بیداری تعبیر کرد که اولین گام برای کسب فضائل اخلاقی است.
دومین قدم براى خود سازى ـ از دیدگاه امام (رحمه الله علیه) ـ عزم و تصمیم انجام واجبات و ترک محرمات و جبران آن چه در گذشته از واجبات ترک شده است، مى باشد.(2)
امام در قدم هاى بعدى: مشارطه و مراقبه و محاسبه را پیشنهاد مى فرمایند.
مشارطه آن است که در ابتداى هر روز با خود شرط کند و عهد و پیمان ببندد بر خلاف دستورهاى الهى و دین مقدس گام بر ندارد.
مراقبه، آن است که در تمام ساعات شبانه و روز مراقب و مواظب باشد بر خلاف شرط و پیمانى که بسته، گام بر ندارد، چون یکى از نشانه هاى مؤمن این است که رعایت عهد و پیمان خود بنماید.
محاسبه، آن است که در پایان هر روز بنشیند و حساب کند چقدر به عهد خود وفا کرده است.
هم چنین برای مطالعه بیشتر می توانید به پست زیر مراجعه فرمایید:
فضائل اخلاقی و راه های کسب فضائل اخلاقی و اثارفضیلت جویی

ـــــــــــــــــــــ
(1) چهل حدیث امام، ص 1.
(2) چهل حدیث امام، ص 7.

http://www.askquran.ir/thread32905.html#post565531