اخلاق کاربردی یا اخلاق دینی

موضوع: 

چه فرقی بین اخلاق کاربردی و اخلاق دینی وجود دارد ؟ آیا این دو مقابل هم هستند و یا مکمل هم و یا متضاد یکدیگرند ؟

با سلام
تقسیم بندی شرایطی دارد که محل ذکر آن در منطق است .اما انواع تقسیم های صحیح:
1-اخلاق کاربردی و غیر کاربردی
2- اخلاق نظری و عملی
3- اخلاق دینی و غیر دینی
اما اگر کلمه کاربردی و دینی صفت برای اخلاق باشد که ظاهرا هم منظور شما همین است ارتباط این دو عموم و خصوص من وجه است چرا که بعضی از اخلاق های کابردی، دینی و برخی غیر دینی است و از آن طرف هم برخی از اخلاق های دینی ،کاربردی (عملی)و برخی غیر کاربردی است و این مطلب بشرطی صحیح است که منظور شما از اخلاق اعم از خلقیات درونی و رفتار بیرونی باشد.

لينك بحث اصلي :
http://www.askquran.ir/thread29349.html