پیامبر نقاش؟

image: 
کدام پیامبر نقاش بود؟

کدام پیامبر نقاش بود؟

در بین پیامبران الهی که پیامبری آنان قطعی است، نقاش دیده نمی شود. اما برخی که «مانی» را پیامبر می دانند به نقاش بودن وی نیز اشاره کرده اند. طبق برخی از ادعاها «مانی» پیامبری ایرانی است اما در مورد پیامبر بودن وی اختلاف نظر وجود دارد. فردوسی مانی را اصلا چینی می داند و می گوید: بیامد یکی مرد گویا ز چین * که چون او مصور نبیند زمین بدان چربدستی رسیده به کام * یکی برمنش مرد، مانی به نام به صورتگری گفت پیغمبرم * ز دین آوران جهان برترم ز چین نزد شاپور شد بار خواست * به پیغمبری شاه را یار خواست اما برخی او را ایرانی الاصل می دانند.(1) بنا به گفته ی «ابن الندیم» روز یکشنبه اول ماه نیسان که آفتاب در برج حمل بود، یعنی روز تاجگذاری شاپور، مانی با دو تن از یارانش نزد شاپور بار یافت. این حضور بسیار باشکوه بود، زیرا هنگامی که مانی بر شاپور درآمد، نوری از تقدس بر دوشش جاری بود که در نظر شاپور جلوه نمود و از این رو شاپور تمام خواست های او را پذیرفت.(2) مرگ مانی در زمان بهرام بود. دستور داد وی را به زندان افکندند و در زنجیرش کردند(3) و پس از یک محاکمه ی نمایشی که به تحریک و توطئه ی «کرتیر» صورت گرفت، مانی با این اتهام که شاهزاده‌ ای را وادار به تغییر دین کرده است، محکوم به مرگ شد.(4) در کتاب «آثار الباقیه» از ابوریحان بیرونی آمده است که مانی را کتابی بوده که در آن از مرگ خود خبر داده، او چون گفته بود که در پادشاه شیطانی است و وعده داده بود که شاه را شفا دهد و نتوانست به وعده اش وفا کند، پس پادشاه بر دست و پای او بند نهاد و به زندانش گسیل داشت و مانی در همان جا بمرد و آنگاه سرش را از تن جدا کرد و بر در بارگاه بیاویخت و بدنش را در گذرگاه مردمان بینداخت.(5) این شخص نقاش(6) و صورتگر(7) بوده و حتی کتاب وی نیز تصویری بود. کتاب مانی آردهنگ که در فارسی ارتنگ و ارژنگ(8)خوانده می شود، سراسر تصویری است.

پی نوشت ها:

1. اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره آفرینش در آیین مانی، انتشارات فکر روز، چاپ اول، تهران 1375، ص 13.

2. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، الفهرست، ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد، انتشارات امیر کبیر، تهران 1366، ص 583-584.

3. بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، نشر: چشمه، 1390، چاپ پنجم، ص 82.

4. همتی، همایون، سیر مدام، حوزه هنری، تهران، 1378، چاپ اول، ص 170.

5. بیرونی، ابوریحان، آثارالباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، انتشارات ابن سینا، تهران، سال1352، چاپ نخست، جلد اول، ص270.

6. تقی زاده، سید حسن، مانی شناسی، چاپ: 1383، نشر چشمه، ص 275.

7. اسماعیل پور، ابوالقاسم، اسطوره های آفرینش در آیین مانی، چاپ اول:1375، انتشارات فکر روز، ص 15.

8. بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، چاپ دوم تابستان 1375، نشر چشمه، صص 92-94.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: