احکام

پرسش: زکات فطره زنی که از تمکین شوهر خودداری می‌کند بر شوهر واجب است؟

پاسخ: همه مراجع: اگر نان‌خور شوهر باشد، بر عهده شوهر است.

پرسش: به چه کسی غنی گفته می‌شود تا زکات فطره بر او واجب باشد؟

پاسخ: همه مراجع: مقصود از غنی کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را دارد و یا کسبی دارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

پرسش: آیا قضا شدن نماز صبح باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ: همه مراجع: کسی که نماز صبحش چه عمداً و چه سهواً قضا شود اگر از شب نیت روزه داشته است روزه‌اش صحیح است.

پرسش: فروبردن اخلاط سر و سینه در حال روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: همه مراجع غیر از آیات عظام، سیستانی و شبیری زنجانی: فروبردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرونبرد. آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی...

پرسش: آیا مسواک زدن در حال روزه باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ: همه مراجع: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً خمیردندان پایین برود اشکال ندارد. البته اگر می‌داند چیزی از حلق پایین می‌رود نباید مسواک بزند.