کذاب

آيا اعتقاد به رجعت برگرفته از يهود است ؟

یکی از نسبتها ناروائی که دشمنان اسلام به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می دادند کذاب است، کذاب به معنای دروغگو نیست، بلکه به معنای بسیار دروغگو می باشد، آنها چنین تبلیغ می کنند که حضرت محمد خود را به دروغ پیامبر دانسته و برای اثبات حقانیت علمی تاریخی کتاب خود آموزه های تورات را فرا گرفته و به نام خود و در قالب قرآن به خورد مسلمانان می دهد.

موضوع: