همج الرعاع

«همج رعاع» یعنی چه و مراد از آن، چه کسانی هستند؟