معجزه پیامبران

فاعل معجزه خداست یا پیامبرانش؟ به نظر می رسد فعل خداست که بر دست نبی جاری می شود. اگر این مطلب گفته بشود، روشن می شود نباید بیش از انتظار از اولیای خدا انتظار معجزه و تغییر اوضاع را داشت. نظر شما چی هست؟

معجزه کار خارق العاده ای است که یکی از معیارهای احراز صدق نبی است. در مورد این که معجزه فعل بی واسطه خدا یا فعل پیامبران به اذن خدا (فعل باواسطه خدا) است، اختلاف نظر است:

موضوع: