لثارات الحسین

چرا پرچم لثارات الحسین(علیه السلام) سرخ رنگ است!؟

موضوع: