فلسفه وجودی برزخ

من تقریبا تمام روایاتی را که خوانده ام، پیرامون عمل دنیوی برای آخرت بوده، یعنی: «دنیا مزرعه آخرت است» بفرمایید؛ هدف خداوند از خلق برزخ چه بوده است!؟

در پاسخ، نکاتی را در باره فلسفه و ضرورت وجودی عالم برزخ بیان می کنیم:

موضوع: