فرزندان عباس

آیا حضرت ابوالفضل(علیه السلام) و فرزندان ایشان هم سادات هستند؟

موضوع: