فاطمیان

فاطمیان چگونه در سراشیبی سقوط قرار گرفتند؟

مهمترین عاملی که بعنوان دلیل سقوط دولت فاطمیان ذکر کرده اند، قدرت یافتن وزیران و اختلاف و درگیری آنها با یکدیگر بوده است. توضیح اینکه در دوران الظافر بالله فرزند حافظ، وزیران که صاحبان اصلی حکومت بودند به جان هم افتادند. ابن سلّار که می خواست با همکاری نورالدین زنکی با صلیبی ها بجنگد، با دشمنی عباس صنهاجی وزیر دیگر الظافر کشته شد، در نتیجه و در این فرصت صلیبی ها در سال 548ق، بر عسقلان غلبه کردند و بدین ترتیب آخرین مناطق فاطمی در شام از دست آنها خارج شد.

موضوع: