عوامل اغترار

لطفا توضیحی در مورد اغترار بیان بفرمایید.

موضوع: