عمر بن خطاب

شخصیت رفتاری و اخلاقی «عمربن خطاب» چگونه بود؟

«عمر بن خطاب» خلیفه دوم بعد از «ابوبکر» به خلافت رسید.
در مورد ویژگی های رفتاری و اخلاقی وی بهتر است به منابع اهل سنت مراجعه کنیم.

موضوع: