عاقبت به خیری

تعریف عاقبت به خیری چیست؟ آیات قرآن در این زمینه کدام است؟ حدیثی از ائمه (علیهم السلام) در این باره داریم؟ آیا اکتسابی هست یا این که در سرنوشت هر کس نوشته شده است؟

عاقبت به خیری می تواند ناظر به زمان مرگ و خروج از دنیا باشد که انسان در حال ایمان کامل و بخشیده شده از گناهان، دنیا را ترک کند.
در قرآن کریم، سرانجام نیک برای «متقین» و پرهیزکاران دانسته شده و رعایت برخی امور، انسان را به چنین سرانجام نیکی می رساند.

موضوع: