طوفان حضرت نوح

آیا معقول است که پنگوئن از قطب تا خاورمیانه پیاده روی کرده تا سوار کشتی نوح شود؟

موضوع: