صلاح الدین ایوبی

صلاح الدین ایوبی که بود؟

موضوع: 

آیا صلاح الدین ایوبی، دشمن اعتقادات شیعه بود؟ قبل از بیان مطالبی درباره، صلاح الدین ایوبی، باید به نكته ای اشاره كنم و آن این كه غالباً در مورد شخصیت های تاریخی، قضاوت های متفاوت وجود دارد، و این اختصاص به صلاح الدین ایوبی ندارد. دلیل این مطلب هم این است كه در موارد زیادی نویسندگان تاریخ به نوشتن آن بخش از تاریخ پرداخته اند كه با گرایشات سیاسی و مذهبی آنان همخوانی داشته است، هر چند برخی از مورخین منصفی هم بوده اند كه هر آنچه را اتفاق افتاده است می نوشته اند.

موضوع: