ستار خان

نقش ستارخان و باقر خان در نهضت مشروطه را بيان كنيد؟

ستارخان و باقرخان دو چهره مردمی و آزادی خواه در تبريز بودند، اينان با ايستادگی و مقاومت در برابر نيروهای دولتی و ايجاد ارتباط با آزادی خواهان در شهرهای ديگر ايران و سرانجام با حمله به تهران و سقوط محمدعلی شاه، نهضت مشروطيت را احياء كردند. به قول مرحوم علامه قزوينی «اگر روز 17 جمادي الاخری ستارخان بيرق های سفيد را پايين نمی آورد مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ايران بيرون می برد زيرا آن روز در تمام نقاط ايران به جز تبريز استبداد حكم روا بود.»(1)

موضوع: