رسم الاملاء

نگارش کدام قرآن ها بر اساس رسم المصحف میباشد و کدام قرآن براساس رسم الاملاء؟

در اصطلاح علوم قرآنی، رسم (به معنای نگارش) بر دو نوع است: رسم الاملاء: که در آن کلمات، مطابق با تلفظ و نطق نوشته می شود (غیر از موارد استثنایی). به این رسم الخط، "رسم قیاسی" نیز گفته می شود. رسم المصحف: این نوع رسم الخط، در حقیقت همان نگارش خاص کلمات قرآن است، و از آن به "رسم عثمانی" و یا "رسم اصطلاحی" نیز تعبیر می شود. منشأ این نوع رسم الخط، مصحف عثمانی است که در زمان عثمان جمع آوری و نوشته شد. اکنون اکثر قرآن ها در ایران بر اساس رسم المصحف، یا همان رسم الخط عثمانی است.