ذوی القربی

مراد از ذوی القربی پیامبر (صلی الله علیه و آله) چه افرادی اند؟