داستان حضرت یوسف

چرا برخی صحّت قصه يوسف در قرآن را از محالات می دانند؟

موضوع: