خواب دیدن

من قراني دارم که در ابتداي ان مطالبي در مورد خواب ديدن نوشته ٬ ازجمله نوشته که شبهايي از ماه خواب باطل٬ شبهاي خواب کاملا درسته ٬ شبهايي درست است اما با تاخير به وقوع مي پيوندند. بعضي شبها تعبير برعکس دارد ....مگه روزها و شبهاي خدا باهم فرق دارند؟همچنين نوشته است در بعضي از ساعتهاي شب خواب باطل و بعضي ساعات خواب تعبير دارد مثلا اول شب باشه باطله ٬ نزديک اذان خواب صحيح است ٬ بعد از اذان نبايد به خواب اعتنايي کرد ؟اما چرا؟ 1. رویا و اطلاع از حوادث به وسیله خواب حقیقت دارد.

موضوع: