حمله اعراب به ایران

پرسش : آیا امام علی(ع) در فتوحات خلفا بر علیه ایران نقش داشتند؟

پاسخگو:

موضوع: