حضرت ابراهیم (ع)

در بعضی کتاب های تاریخی جدید حضرت ابراهیم(علیه السلام) را هم دوره نمرود دانسته اند، آیا منبع تاریخی قدیمی قبل از اسلام مثل کتیبه و ... مربوط به این مساله موجود است یا خیر؟ راه های علم و آگاهی پيدا كردن نسبت به حقائق، مختلف است، بعضی مطالب با براهين و استدلال‌های عقلی و برخی نيز با تجربه و مشاهده معلوم و ثابت می شوند؛ امّا نبايد فراموش كرد كه تنها راه علم و آگاهی پيدا كردن به يک حقيقت، تعقّل و انديشيدن و يا تجربه نيست. چه بسا مطالبی كه قابل تجربه نبوده و با براهين و ادلة عقلی نيز ثابت نمی شوند همانند تاريخ و سرگذشت پيشينيان.

موضوع: