حدیث کساء

مباهله چه ارتباطی با ماجرای حدیث کساء دارد؟ آیا این دو، جریان جداگانه هستند؟

جریان حدیث شریف کساء و جریان مباهله، دو جریانی هستند که برای پنج تن آل عبا (علیهم السلام) اتفاق افتاده است. بعضی می گویند این دو جریان به هم ربط داشته است، اگر چه بعضی دیگر قائلند جریان حدیث شریف کساء مکرر اتفاق افتاده است.

موضوع: