توبه آدم(ع)

طبق روایت ابن عباس، توبه آدم(ع) به وسیلۀ توسل به چه کسانی پذیرفته شد؟

در بعضی منابع و کتاب های فریقین [شیعه و سنی] روایت مورد نظر شما نقل شده است.

موضوع: