بنی اسرائل

 

نام مشهور هفدهمین سوره قرآن ، بنى اسرائيل است و نام هاى ديگرى نيز از قبيل اسراء و سبحان دارد. روشن است كه هر يك از اين نامها به تناسب مطالبى است كه در اين سوره در رابطه با آن وجود دارد. اگر نام بنى اسرائيل بر آن گذارده شده به خاطر آنست كه بخش قابل ملاحظه اى در آغاز و پايان اين سوره پيرامون بنى اسرائيل است . و اگر به آن اسراء گفته ميشود به خاطر نخستين آيه آن كه پيرامون اسراء (معراج ) پيامبر سخن ميگويد. و سبحان نيز از نخستين كلمه اين سوره گرفته شده است .