برتری کتب شیعه

با آن که سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) امری مورد اتفاق فریقین است چرا مصادر روایی شیعه و سنی و محتوای آن ها با یکدیگر متفاوت است. چه تمایزی بین کتب آن ها و کتب روایی شیعه است و وجه برتری و تمایز کتب روایی شیعه نسبت به کتب روایی اهل سنت چیست؟

موضوع: