ان شاء الله

برخی از الفاظ رایج به دلیل عدم مشروعیت و مخالفت آنان با اعتقادات ما می تواند خطراتی به همراه داشته باشد. از بین این الفاظ (ان شاء الله) در بعضي اوقات انشاء الله نوشته مي شود,با كمي دقت به معانی این دو متوجه می شویم که این دو لفظ با هم تفاوت دارند إنشاء مصدر فعل أنشأ و به معناي (ايجاد کردن ,به وجود آوردن , خلق کردن )است. طبق این آیه ((إِنَّا أَنشأْنَهُنَّ إِنشاءً))(35.واقعه)ما آنان را به وصفي ناگفتني ايجاد كرديم . پس نوشتن (انشاءالله) العياذبالله يعني ما خداوند را ايجاد كرده ايم. إن در (ان شاء الله) حرف شرط و به معناي اگرو فعل شاء به معنای خواستن و مقدر كردن است.

موضوع: