انتقام الهی

به حدیثی برخورد کردم در رابطه با تفسیر آیه ای از قرآن که می فرماید: