اعتقاد به معاد

آیا در منابع تاریخی مدارکی هست که نشان دهد در اقوام گذشته ایمان به خدا و معاد وجود داشته است؟ منبع تاریخی از زمان اقوام دور، در دسترس نیست و آنچه به عنوان تاریخ پیامبران یا اقوام گذشته در دسترس ما است با مراجعه به قرآن، احادیث و عهد عتیق و عهد جدید استخراج شده است. آنچه از قرآن و روایات اسلامی بدست می آید، همه ادیان اصول توحید، نبوت و معاد را قبول داشته و نمی توان دین الهی را تصور کرد که به این اصول پایبند نباشد.

موضوع: